Visionen

Visionen med FO-byen Øst er at skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning og handler bl.a. om en by for alle, om livskvalitet, om evnen og viljen til at sprænge rammer, om viljen til at lære at lære.

FO-byen Øst er „rum“ for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse.

Målet er at udvikle sig til lokalområdets omdrejningspunkt for information og service inden for kultur og folkeoplysning generelt.

"Hverdagens højskole"

FO-byen Øst er „hverdagens højskole“, placeret der, hvor folk mødes, lever og bor. Den er folkeoplysningens nye platform i en mangfoldig verden, hvor den enkelte hele tiden skal skabe (eller genskabe) livsmening og selvforståelse.

FO-byen Øst er et rart sted at være, der udfordrer, engagerer, involverer, og er en vigtig brik i den store by (Aarhus). Her findes noget, som mennesker har brug for, har lyst til at udforske, brænder for eller slet ikke kender. Et "forsamlingshus", som defineres af brugerne, styrker lokale kræfter og kulturtilbud og er grundlaget for at fastholde en lokal identitet.

FO-byen Øst bryder med den gængse institutionstænkning og skaber rammer om og styrker aktivt medborgerskab, både til gavn for fællesskabet og for den enkelte.

Kernen i FO-byen Øst

FO-byen har en specifik kerne – eller grundydelse – som den vokser omkring. Kernen er i dette tilfælde Daghøjskolen Gimle og FO-Aarhus.

Den profil, FO-byen Øst får, udvikles i et samspil med kernen, så brugerne oplever stedet som en helhed. Faste komponenter i FO-byen Øst er undervisning, mødested, produktion af film og events, projektudvikling, kontorhotel og meget mere.

Brugerindflydelse

FO-byen Øst's bæredygtighed er afhængig af dens evne til at imødekomme „kundernes“ udtalte – og uudtalte behov – og af, om den er i stand til at fungere både som en rolig oase i en hektisk hverdag og som en inspirationskilde og en udfordrer af rutiner og vaner. Det er brugerne, der tydeligt sætter dagsorden og definerer indholdet – det er ikke Folkeoplysningslovens krav og bekendtgørelser.

I FO-byen Øst er det frie møde mellem mennesker, ideer og meninger det centrale. Men ligeså vigtigt er det, at den både er velbeliggende og indbydende, samt at der er personalemæssige forudsætninger for, at FO-byen Øst kan udfolde sig som „hverdagens højskole“. Der skal formidles informationer, kultur og viden, men i lige så høj grad ske netværkspleje og formidling af kontakter, ideer, meninger og holdninger.

At udvikle en FO-by kræver, at dem, der er involverede i den, er åbne, lydhøre og har respekt for hinandens ideer og tanker, at man uanset baggrund og tilhørsforhold betragtes som ligeværdige parter. FO-byen Øst handler nemlig om livskvalitet, om rum og rammer for nærdemokrati og det, der giver mening for borgeren. Et rum for fællesskab, hjælp på tværs af generationer og brancher, tolerence, respekt og forpligtethed over for andre.

 

Partnerskaber

Både internt i FO-byen Øst og udadtil laves partnerskaber med det lokale forretnings- og erhvervsliv og øvrige institutioner i området for på denne måde at nedbryde skel mellem erhvervsliv, statslige institutioner og frivilligt engagement og egetinitiativ (også kaldet civilsamfundet).

FO-byen Øst's formål er at skabe de bedst mulige rammer for "indbyggernes" innovation og vækst. Målet er at være førstevalg for innovative virksomheder. De væsentligste virkemidler er at stille relevant service til rådighed ved at tilbyde fleksible faciliteter, netværk og sparring samt kontakt til regionens erhvervsliv og vidensinstitutioner. Dynamik i og mellem virksomhederne er drivkraften.

FO-byen Øst er både en rugekasse for nye virksomheder og et innovativt miljø for etablerede virksomheder. FO-byen Øst vil også gerne huse udviklingsafdelinger fra større virksomheder og midlertidige projekter. Forskellighed og engagement er forudsætninger for inspiration og vækst.

FO-byen Øst er kort sagt:

  • Et mødested, undervisningslokaler og kontorhotel
  • Et formidlingssted, kreativt miljø digitalt og fysisk
  • Et dannelsesrum, lektieværksted, studie/fordybelse, medier og materialer
  • En fællesskabsagent, brobygger, igangsætter/katalysator

Inspiration fra Grundtvig

Vi er i vores daglige arbejde og i planlægningen af FO-byen Øst meget inspireret af folkeoplysningens fader og digteren N.F.S. Grundtvig.

Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråler i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!

Er lyset for de lærde blot, N. F. S. Grundtvig, 1839

I samarbejde med FO-Aarhus